Terms and conditions - Design Quarter Amsterdam

TERMS AND CONDITIONS

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY

Design Quarter

ARTICLE 1: DEFINITIONS

Waterproof Bathrooms: Client: Waterproof Bathrooms BV registered under number 34229442 at the Chamber of Commerce and Industry for Amsterdam and the surrounding area.

The person to whom the offer is addressed and/or the person who purchases goods/services from Waterproof Bathrooms.

ARTICLE 2: SCOPE

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertesen overeenkomsten.

2.2. Voor zoverre in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de afnemer worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTICLE 3: OFFERS, QUOTES

3.1. All our offers and quotations or other statements, whether written or oral, from our representatives and/or employees are without obligation and exclusive of sales tax, unless stated otherwise. Administrative and writing errors can be corrected at any time. Composite quotations only apply if the total quotation is purchased.

3.2 Images, sizes, weights and other specifications appearing in catalogs and advertisements are only intended to give a general representation of the designs, goods or services of Waterproof Bathrooms. Minor and non-essential deviations do not entitle the client to compensation or refusal of acceptance.

ARTICLE 4: CONCLUSION OF AGREEMENT

4.1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat wij een opdracht/bestelling schriftelijk hebben bevestigd, dan wel doordat wij geheel of gedeeltelijk aan een opdracht tot levering c.q. deellevering hebben voldaan.

4.2. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

4.3 Waterproof Bathrooms is entitled to demand the price, an advance payment or security from the client before proceeding with delivery or performance.

ARTICLE 5: PRICES

5.1. De opgegeven prijzen gelden voor de levering af magazijn, als bedoeld in de laatste versie van de Incoterms vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel, en zijn exclusief B.T.W.

5.2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen, en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbieding of offerte. Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen kunnen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst worden doorberekend.

5.3. Kosten van door afnemer gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst na het totstandkomen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer.

ARTICLE 6: PAYMENT

6.1. Indien schriftelijk overeengekomen wordt dat levering niet onder rembours zal plaatsvinden, dient betaling zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum, hetzij in contanten, hetzij op een door ons aan te wijzen bankrekening.

6.2. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen is de afnemer – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

6.3. Indien wij tot invordering overgaan, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de afnemer, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,00.

ARTICLE 7: DELIVERY

7.1 Levering geschiedt af Waterproof Bathrooms te Amsterdam en is onder rembours tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Indien opdrachtgever Waterproof Bathrooms goederen laat vervoeren komen de transport- en verzekeringskosten bij een verkoopwaarde van minder dan € 750,– voor rekening van opdrachtgever.

7.3. Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door ons niet aangehouden kan of kunnen worden, zullen wij afnemer daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat afnemer daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan danwel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

7.4. Indien de nakoming langer dan 2 maanden na de in de overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft de afnemer het recht de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief geschiedt en deze door ons vóór de aflevering van de desbetreffende goederen wordt ontvangen.

7.5. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

7.6. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering.

ARTICLE 8: TRANSFER OF OWNERSHIP

8.1. Tot aan het tijdstip waarop afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven goederen bij ons.

8.2. De afnemer verplicht zich de aan hem afgeleverde en niet betaalde zaken niet aan een derde af te staan of deze zaken aan onze beschikkingsmacht te onttrekken, in welke vorm ook, alvorens de afnemer zijn betalingsverplichtingen aan ons geheel is nagekomen. Mocht onverhoopt blijken dat de afgeleverde zaken door welke oorzaak ook niet te onzer beschikking komen, dan hebben wij het recht van de afnemer een door hem te betalen boete te vorderen ter grootte van € 10.000,00 onverminderd de betalingsverplichting van de gehele koopprijs door de afnemer.

8.3. Wanneer afnemer zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt zijn wij zonder ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het verrichte ongedaan te maken en/of de afgegeven goederen terug te halen bij afnemer.

The buyer will fully cooperate with us by opening the space in which the goods are located, or by handing over the keys that give access to such a space. If the goods are located at a location, rented from a third party or acquired for use in any other way, in such a way that the cooperation of this third party is required for access, the customer will authorize us to obtain the cooperation of this third party.

8.4. Tot aan het tijdstip van betaling is de afnemer gehouden de goederen op te slaan op een wijze die voor de afgegeven goederen gebruikelijk is en die, indien wij zulks verlangen, deze als ons eigendom kenbaar doet zijn.

ARTICLE 9: TERMINATION / TERMINATION OF AGREEMENT

9.1. If one of the parties falls short in the fulfillment of one of its obligations, the other party that has already performed services for the implementation of the agreement is authorized to suspend the obligations not yet fulfilled, or to cancel the agreement in whole or in part. dissolve. The full or partial dissolution must take place by registered letter without judicial intervention being required.

All claims, whether or not invoiced, will be immediately due and payable as a result of the dissolution, without prejudice to the right of the parties to claim compensation.

9.2. Contrary to the provisions of the previous paragraph, we can cancel or terminate the agreement in whole or in part with immediate effect without judicial intervention by means of a written notification, if the customer submits a request for suspension of payment, is declared bankrupt - if or not at its own request - in the event of termination or liquidation of the activities of the customer. We will never be obliged to pay any compensation due to such cancellation or termination.

ARTICLE 10: FORCE MAJEURE

10.1. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan 3 maanden zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Hieronder valt ook het niet verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.

10.2. Als een niet aan ons toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken:Iedere gebeurtenis of omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien- waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering door ons, dat de nakoming door ons zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van ons gevergd kan worden.

ARTICLE 11: ADVERTISING

11.1. Afnemer kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 24 uur na aankoopdatum ons daarvan in kennis stelt.

Unavoidable deviations in quality, weight and the like that are customary in the trade are not eligible for complaint unless there is a significant deviation. In the event of invisible defects, the customer cannot invoke any shortcoming in the agreement if he does not notify us in writing within 24 hours of discovering the defects.

11.2. Reclames die ons bereiken na het verstrijken van de houdbaarheidstermijn van de producten, evenals reclames betreffende verwerkte of bewerkte producten, kunnen niet tot vergoeding of vervanging aanleiding geven.

11.3. Afnemer is verplicht op verzoek van ons de zaken waarover deze reclameert aan ons te retourneren.

11.4. Klachten inzake onze facturen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door ons te zijn ontvangen.

11.5. Submitting complaints/complaints does not release the customer from its payment obligations in accordance with the provisions of Article 6.

ARTICLE 12: WARRANTY

12.1. If we deliver goods purchased by us to the customer, our guarantee is limited to the guarantee provided by the manufacturer of the said goods.

ARTICLE 13: LIABILITY

13.1. Indien wij toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, zijn wij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

13.2. Afnemer is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij ons te melden.

13.3. Afnemer vrijwaart ons voor alle schade die wij mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring en/of het niet handelen conform instructies betreffende de bescherming van de kwaliteit en/of houdbaarheid van de geleverde goederen door de afnemer.

ARTICLE 14: RETURNS

14.1. Retourzendingen zonder onze voorafgaande toestemming zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch, dan komen alle aan de zending verbonden kosten ten laste van de afnemer. Het staat ons in dat geval vrij de goederen voor rekening van afnemer bij derden op te slaan of zelfs ter beschikking van de afnemer te houden.

14.2. Retourzendingen, die door ons niet zijn aanvaard, ontheffen afnemer in geen enkel opzicht van betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 6.

14.3. Retourzendingen geschieden immer voor rekening en risico van afnemer.

ARTICLE 15: APPLICABLE LAW AND DISPUTES

15.1. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter te Haarlem worden onderworpen.